مقالات مربوط به رتبه مشاوران

انواع گواهینامه اداره کار

مقالات مرتبط به رتبه

رتبه بندی مشاوران

رتبه بندی مشاوران بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه هیئت وزیران به شماره 20637/ت28437 مورخ 23 تیر ماه سال 1383 تصویب شد. آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران طی سال های اخیر دستخوش تغییرات شده و آخرین بخشنامه مربوط به شماره 131062/92 مورخ 26/12/1392 شمسی می باشد. شرکت های مهندسین مشاور جهت اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکار توسط سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور رتبه بندی می شوند و گواهینامه رتبه بندی مشاوران دریافت می کنند.

شرکت های مهندسین مشاور جهت ورود به مناقصات دستگاه های اجرایی کارفرمایی ملزم به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری هستند. لذا جهت اطلاع از اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکار در شاخه رتبه بندی مشاوران نیاز به اطلاعات از نحوه رتبه بندی دارند. آخرین بخشنامه رتبه بندی مشاوران جهت اطلاع متقاضیان اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری مکتوب شده که با مطالعه مقاله فوق متقاضیان به راحتی می توانند اقدام به اخذ گواهینامه نمایند.

موضوعات مطروحه مقاله به شرح زیر می باشد:

 • کلیات رتبه بندی مشاوران.
 • انواع مشاوران.
 • تشخیص صلاحیت مشاوران.
 • مقررات عمومی.

کلیات رتبه بندی مشاوران:

ماده 1- مقرارت این آیین نامه براي تشخیص صلاحیت مشاورانی به کـار مـی رودکـه بـراي انجـام پـروژه هـایی بـا ویژگی های زیر،گواهینامه دریافت میکنند:

الف) بیش از پنجاه (50 %) درصد اعتبار آن توسط دولت تامین شده باشد و یا براي انجام آنهـا موافقـت نامـه بـا سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور مبادله شود و یا واگذاری آنها مستلزم رعایت قانون برگزاري مناقصات باشد.

ب) طرح های صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج کشورکه نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی داشته باشد.

ماده 2- واژه ها و اصلاحات:

الف) مشاوره: شخص حقیقی یا حقوقی است که موفق به دریافت گواهینامه تشخیص صـلاحیت (رتبه بندی مشاوران) شـده اسـت و خدمات مشاوره ارائه میکند.

ب) خدمات مشاور: خدماتی است منطبق یا مرتبط با شرح خدمات تعریف شده در این آئین نامه، کـه توسـط مشاوران تشخیص صلاحیت شده در هر تخصص ارائه میگردد.

رتبه بندی مشاوران  به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

 • خدمات مشاوره ای اقتصادی.
 • خدمات مشاوره فنی – مهندسی.
 • خدمات مشاوره مدیریتی.

خدمات مشاوره اقتصادی به شرح زیر می باشد:

 • مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه فنی، اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی و بطـور کلـی فعالیت هایی که منجر به پذیرش و یا رد طرح (به معناي توجیه سرمایه گذاري یا عدم سرمایه گذاري در طرح) میشود.
 • مطالعات بنیادي، کاربردي و توسعه‌ای.
 • مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی.
 • خدمات مطالعات آماری.
 • خدمات مهندسی ارزش.
 • پایش و ارزشیابی طرح ها.

تبصره 1: مطالعات امکان سنجی طرح صرفا توسط مشاورانی کـه همزمـان دارا ي تخصـص خـدمات اقتصـادی و تخصص فنی- مهندسی مرتبط با پایه متناسب میباشند و یا گروه مشارکتی که توسط دارندگان تخصص هـا ی مـذکور تشکیل شده مجاز میباشد.

تبصره 2: مطالعات امکان سنجی طرح مشمول ماده24 آئین نامه خرید خدمات مشاور(مصـوبه شـماره 193542/ت 42986 كه مورخ 1/10/1388 هیات محترم وزیران) نمیباشد. و مطالعات امکان سنجی کلیه طرح ها بایستی از طریـق فراخوان مشاور و با رعایت تبصره (1) صورت پذیرد.

خدمات مشاوره فنی – مهندسی به شرح زیر می باشد:

1-2- تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهاي فنی و اجرایی.

2-2- طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی.

2-3- کنترل مهندسی.

2-4- نظارت بر اجرای طرح، نصب و راه اندازي.

2-5- خدمات جانبی مهندسی.

خدمات مشاوره ای مدیریتی به شرح زیر می باشد:

1-3- برنامه ریزی و کنترل پروژه.

2-3- مدیریت طرح.

3-3-طراحی و پیاده سازی نظام های کیفیت.

4-3- خدمات مدیریت.

5-3- خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی.

تبصره 3: ارائه خدمات مدیریت طرح صرفا توسط مشاورانی مجاز میباشد که پس از دریافت گواهینامـه صلاحیت پیمانکاری در یکـی از تخصص های مطرح شده در این آئین نامه موفـق بـه دریافت گواهینامه مدیریت طرح در تخصص مربوطه نیز گردند.

تبصره 4: در احراز صلاحیت فنی – مهندسی شرکت های متقاضی مدیریت طرح تجربه کاری شـرکت در مـدیریت طرح ملاک ارزیابی تجربه کاري خواهد بود.

پ – رتبه بندی مشاوران: فرآیندی است که طی آن توان تخصصی مشاور بر اساس این آیین نامه ارزیابی و تعیین می گردد.

ت – ارزشیابی: فرآیندی است که در آن سطح کیفی کارهای در دست انجام یا انجام شده مشاور را در دوره زمانی معین، تعیین می کند.

ث – سازمان: در این آیین نامه منظور “سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور” است.

ج – گواهینامه صلاحیت مشاور: مدرکی است که براساس مقررات این آیین نامه، به منظور احراز صلاحیت مشاور (رتبه بندی مشاوران) از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود.

چ- تخصص: عبارت است از یک یا چند شاخه از علوم و فنون که به لحاظ علمی و اجرایی، در یک زمینه کاری قرار گرفته باشند.

ح- گروه تخصصی: عبارت است از چند تخصص مرتبط با هم که در این آیین نامـه که بـه اختصـار گـروه نامیـده میشود.

خ- پایه: عددي است که توان مشاور را در هر تخصص تعیین مینماید و بر اساس آن مبلغ حداکثر برآورد کار و یا حق الزحمه مناسب و تعداد کار مجاز مشاور، مشخص میگردد. اصطلاحأ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری مشاور رتبه بندی مشاوران اعلام می شود.

د- تعداد کار مجاز: حداکثر تعداد کاری که میتوان به صورت همزمان به مشاور در یک پایه از هـر تخصـص ارجاع نمود.

ذ- سرگروه: کارشناسی کـه دارای شـرایط لازم (مطـابق جدول اعلام شده در آیین نامه) در یـک تخصـص بـوده و سرپرستی فعالیت های آن تخصص را در تشکیلات مشاور برعهده داشته باشد.

ر- رتبه بندی مشاوران (پایه): نمایانگر توان فنی و حرفه ای مشاور، براي فعالیت در تمام تخصص های یک گروه میباشد.

ز- ضریب تعدیل: ضریبی است که براساس شاخص قیمت ها، توسط سازمان تعیین می گردد.

ژ- احراز صلاحیت فنی: تائید توانایی فنی و مهندسی شـرکت های متقاضی گواهینامـه صلاحیت پیمانکار در زمینه  طـرح و سـاخت و مدیریت طرح. بر اساس مقررات این آئین نامه در زمینه توانمندی نفرات امتیازآور و تجربه کاری شرکت متقاضی و بدون دریافت گواهینامه صلاحیت مشاوره است.

گواهینامه-صلاحیت-پیمانکاری-مشاوران

انواع مشاوران:

ماده 3- مشاوران، برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران از حیث شخص حقیقی و حقوقی به انواع زیر تقسیم می شوند:

الف- نوع اول، شخص حقیقی: کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی که طبق این آیین نامه واجد صلاحیت شناخته می شود.

ب- نوع دوم، اشخاص حقوقی (غیر دولتی): بیش از 50 درصد سهام شرکت متعلق به اشخاص حقوقی غیر دولتی یا حقیقی و یا ترکیبی از آنها باشد.

پ- نوع سوم، اشخاص حقوقی دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور: براساس قوانین و مقررات برای انجام کلیه فعالیت های نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته و انجام خدمات مورد درخواست در موضوع فعالیت آنها در اساسنامه قید شده باشد.

ت- نوع چهارم، اشخاص حقوقی بخش عمومی: براساس قوانین و مقررات برای انجـا م فعالیت های نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته و در اداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت های صنعتی به ثبت رسیده باشد. و انجام خدمات مورد درخواست در موضوع فعالیت آنها دراساسنامه قید شده باشد. همچنین مالکیت این واحدها متعلق به بخـش عمـومی موضـوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور باشد.

تشخیص صلاحیت مشاوران:

ماده 4- تشخیص صلاحیت مشاوران و رتبه بندی مشاوران از طریق سازمان انجام می شود.

ماده 5- سازمان رتبه بندی مشاوران را بر اساس ضوابط بین رتبه 3، رتبه 2 و رتبه 1 مشاوره در هر تخصص و پایه تعیین صلاحیت می نماید.

ماده 6- در فهرستی که هر ساله به وسیله دفتر امور مشاوران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها تهیه و منتشر می شود، نکات زیر مشخص می گردد:

الف) فهرست کلی خدمات مشاوره مربوط به هر یک از تخصص ها.

ب) نام و مشخصات هر یک از مشاوران ذی صلاح، در هریک از تخصص ها و گروه های تخصصی.

پ) پایه، تخصص، گروه، مبلغ حداکثر حق الزحمه مناسب و تعداد کار مجاز برای هر مشاور.

ماده 7- ترکیب اعضاء و وظایف کارگروه فنی تشخیص صلاحیت به شرح زیر می باشد:

الف- ترکیب اعضاء:

 • رئیس دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان به عنوان رئیس کار گروه.
 • یک نفر کارشناس خبره در گروه تخصصی مربوط به انتخاب معاون فنی سازمان.
 • یک نفر کارشناس خبره با معرفی تشکل صنفی مربوط.
 • نماینده دستگاه اجرایی ذیربط.
 • نماینده دفتر بخشی ذیربط در سازمان.

ب- وظایف:

 • تغییر در شرح خدمات و تخصص ها، حداکثر حق الزحمه مناسب وتعدادکار مجاز.
 • تصویب احراز صلاحیت مشاوران در پایه نهایی.
 • سایر وظایفی که براساس این آیین نامه و آیین نامه ارجاع کار به مشاوران به عهده کـارگروه فنـی تشـخیص صلاحیت گذاشته شده است.

ماده 8 – گواهینامه مشاوران بسته به مورد در هر تخصص و یا گروه براي مشاوران نوع اول، دوم، سوم، چهارم و گروه همکاری ثبتی صادر می شود. واحدهای خدمات مشاوره نوع پنجم و گروه های همکاری مشارکت مدنی، براي یک کـار خاص به صورت موردی در قالب این آیین نامه تشخیص صلاحیت میشوند.

ماده 9 – شرایط عمومی احراز صلاحیت مشاوران به شرح زیر می باشد:

الف- کارشناس حقیقی ایرانی:

 • تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
 • دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی معتبر، حداقل کارشناسی مرتبط با تخصص مورد نظر که در آیین نامه جدول شماره (2) می باشد.
 • در دوران محرومیت یا محکومیت و یا ممنوعیت های موثر در کارهای خـدمات مشـاوره، پیمانکـاری، طـرح و ساخت (بطور کلی در زمینه فعالیت های نظام فنی و اجرایی) نباشد.
 • تعهد به این که در هیچ شرکت پیمانکاری، مدیریت طـرح و یـا شـرکت هـا و مؤسسـات مهندسان مشـاور و سازمان هایی که این قبیل خدمات را انجام میدهند، جزو افراد الزامی امتیازآور نباشد.

ب- اشخاص نوع دوم، سوم وچهارم (اشـخاص حقـوقی غیردولتـی و غیرعمـومی و اشـخاص حقـوقی دولتـی وعمومی):

 • انجام خدمات مشاوره در زمینه فعالیت های (موضوع بند”ب” ماده 2) مرتبط در اساسنامه شرکت قید شده باشد.
 • تعهد به اینکه از امتیاز افراد فنی الزامی شرکت، در شرکت های پیمانکاری و یا شـرکت هـای مـدیریت طرح و مؤسسات و شرکت های مهندسان مشاور و دیگر شرکت ها و یا سازمان هایی که از این قبیل خـدمات را انجـام مـی دهنـد، استفاده نشده باشد.
 • هیچ یک از شرکا و مدیران و افراد امتیازآور مشاوران در محرومیت یا ممنوعیت قـانونی بـرای انجـام خـدمات مشاوره نباشند.
 • اشتغال به کار تمام وقت افراد فنی الزامی امتیازآور در شـرکت بـه اسـتثناء اعضـاء هیـات علمـی دانشـگاه هـا ضروریست.
 • دارا بودن تحصیلات تخصصی طبق جدول (شماره2) حداقل کارشناسی برای هریک از اعضاي هیأت مـدیره، مدیر عامل و افراد امتیازآور اینگونه شرکت ها الزامی است.
 • تطبیق امتیاز مدیر عامل مشاور، با امتیاز مورد نیاز سرگروه در احراز یکی از تخصص های مشاور الزامی است.

ماده 10- عوامل موثر در تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران به شرح زیر می باشد:

الف- نیروی انسانی متخصص.

ب- کارهای انجام شده (تجربه کاری شرکت).

پ- ساختار مدیریتی.

ت- امکانات پشتیبانی.

رتبه-مشاوره

تشخیص صلاحیت مشاوران:

شرکت هایی که می توانند اقدام به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، رتبه بندی مشاوران شوند به شرح زیر می باشد:

تخصص هایی که در آیین نامه رتبه مشاوران در جدول شماره (1) ذکر شده به شرح زیر می باشد:

معماری داخلی ـ فضای سبز ـ ژئوتکنیک ـ سازه ـ تأسیسات برق و مکانیک ـ ژئوفیزیک ـ محیط زیست ـ زمین شناسی ـ بازرسی فنی ـ خدمات کامپیوتری ـ گروه خدمات مدیریت ـ خدمات اقتصاد ـ ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل ـ ترافیک و حمل و نقل ـ نقشه برداري ـ سیستم های اطلاعات جغرافیایی ـ هواشناسی ـ مقاوم سازي.

تخصص هایی که در آیین نامه اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در جدول شماره (2) ذکر شده به شرح زیر می باشد:

شهرسازی ـ ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشـتی ودرمـانی، مسـکونی، تجـاری، اداری، صـنعتی و نظـامی ـ ساماندهی وتوانمندسازی بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی ــ طراحی شهری ـ راه سـازی ـ راه آهـن ـ فرودگاه سازی ـ بندرسازی و سازه های دریایی ـ شبکه های آبیاری و زهکشی ـ تأسیسـات آب و فاضـلاب ـ حفاظـت و مهندسی رودخانه ـ کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری ـ شیلات و آبزیان ـ گلخانه و مجتمع های گلخانه ای ـ گـروه ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی ـ گروه میراث فرهنگی ـ گروه مطالعات آماری ـ گروه معدن ـ خدمات برنامه ریزی آموزشی وتوسعه منابع انسانی .

تخصص هایی که در آیین نامه رتبه بندی مشاوران طی جدول شماره (3) ذکر شده به شرح زیر می باشد:

سدسازی ـ گروه نفت و گاز ـ گروه انرژی ـ گروه صنعت ـ اتوماسیون صنعتی.

 

مقررات عمومی:

مقررات عمومی جهت رتبه بندی مشاوران (صدور گواهینامه صلاحیت پیمانکاری) به شرح زیر می باشد:

ماده 15- سازمان موظف است عملکرد مشاوران را در قالب دستورالعمل ابلاغی مورد ارزشیابی قرار داده و نتایج حاصل شده را براي تعیین صلاحیت، شاخص ارزشیابی و انتخاب مشاوران برتر استفاده نماید.

الف- دستگاه های اجرایی موظفند براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان (دستورالعمل ارزشیابی مشاوران) اطلاعات مورد نیاز براي ارزشیابی را، در مورد وضع قراردادها، کیفیت و نحوه کار مشاور، به موقع در اختیار سازمان قرار دهند.

ب- در دوره ارزشیابی، متناسب با ارزشیابی مشاوران، گواهینامه صلاحیت آنان تغییر خواهد کرد.

ماده 16- هر دو سال یکبار مشاوران شایسته و برتر، انتخاب و تشویق میشوند. سازمان موظف است دستورالعمل لازم براي انتخاب بهترین های مهندسی کشور را تهیه و بر اساس آن جشنواره انتخاب مشاوران برتر را برگـزار نمایـد . در ایـن راستا دستگاه های اجرایی موظف به همکاري با سازمان میباشند.

ماده 17- به منظور رسیدگی و برخورد یکسان با تخلفات مشاوران، سازمان موظف است دستورالعمل مربوطه را حـداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و تنظیم نماید. دستورالعمل یاد شده شامل نحوه رسـیدگی بـه تخلفـات و جرائم مربوط از اخطار کتبی تا محرومیت کامل از ارجاع کار و لغو گواهینامه تشخیص صلاحیت میباشد. اهم تخلفات بـه شرح زیر تعیین میگردند:

الف) رائه اطلاعات خلاف واقع در مراحل تشخیص صلاحیت و یا ارجاع کار.

ب) عدم ارائه گزارش وضعیت تمامی کارهای در دست اجرا و نتایج حاصل از انجام خدمات به سازمان.

ج) عدم جایگزینی فرد مناسب در مدت سه ماه در صورت خروج فرد امتیازآور از شرکت.

د) هرگاه قصور مشاور در ارائه خدمات منجر به صدور اخطار کتبی یا فسخ قرارداد گردد.

ه) هرگاه در اثـر قـصـور مشاور در تنظیم اسناد مناقصه و عدم رعایت ضوابط و بخشنامه های سازمان، قـرارداد پیمانکاری خدشه دار شود.

ح)  پذیرش کار توسط مشاور بیش از ظرفیت مجاز بدون کسب مجوز.

خ) تخلفات اعلام شده از سوي تشکل ذیربط.

ماده 18- مشاوران موظف هستند مفاد این آیین نامه، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که در چارچوب این آیین نامه توسط سازمان صادر میگردد، رعایت نمایند.

ماده 19- تشخیص صلاحیت واحدهای طرح وساخت غیر صنعتی تا تصویب و ابلاغ آیین نامه مربوط به صورت موردی با پیشنهاد دستگاه اجرایی، توسط سازمان انجام خواهد شد.

ماده20- با تصویب و ابلاغ این آیین نامه، تمامی ضوابط و مقررات قبلی تشخیص صلاحیت و رتبه بنـدی واحـد هـای خدمات مشاوره موضوع تصویب نامه شماره37022/ت115كه مورخ 1/7/1369 لغو و براي تشخیص صلاحیت واحدهـاي مشاوره این آیین نامه ملاک عمل خواهد بود.

ماده 21- مشاوران تشخیص صلاحیت شده بر اساس ضوابط قبلی تا مدت یکسـال ازتـاریخ ابـلاغ ایـن آیـین نامـه، وضعیت خود را با ضوابط این آیین نامه تطبیق داده و گواهینامه صلاحیت دریافت مینمایند.

کلیات آیین نامه رتبه بندی مشاوران و اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری مشاوران در لینک زیر قابل دانلود می باشد.

بیشتر بخوانیم:

اخذ رتبه انفورماتیک.

گواهینامه پیمانکاران جهت حضور در مناقصه.

 

برچسب ها: رتبه بندی مشاوران، رتبه مشاوره، اخذ گواهینامه رتبه بندی مشاوران، گواهینامه صلاحیت پیمانکار، اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری برای مشاوران، آیین نامه رتبه بندی مشاوران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button