3060017883 - Sasan Asadi Zeidabadi

مرجع مشاور هوداک سیستم فرتاک بدین وسیله گواهی می دهد که:

جناب آقای ساسان اسدی زیدآبادی به کد ملی 3060017883 مستندات مربوط به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 را آموزش دیده و توانسته انطباق خود با این استاندارد را تکمیل نماید.

گواهی صادر شده فقط جهت تایید آموزش ایشان براساس الزامات نامبرده شده صادر گردیده و هیچگونه اعتبار بین المللی ندارد.

3060017883
Call Now Button