اطلاعات کاربردی

چشم انداز

شرکت کنترل فنی و صدور گواهینامه هوداک سیستم فرتاک در چشم انداز خود، مسئولیت مدیریت فعالیت های صدور گواهینامه شرکتها و یا محصولات مرتبط با سیستمها، استانداردهای مختلف مدیریتی را که توسط سازمانهای ملی و بین المللی ایجاد می شود بر عهده دارد. انجام ممیزی مقدماتی، ممیزی های میدانی لازم همچنین تنظیم اسناد مربوطه را به عهده داشته؛ توسط سازمانهای معتبر. درطی مراحل بازرسی، لازم هست امور بازرسی و آزمایشی لازم در هنگام بازرسی های موقت، ترتیب اسناد، گزارش های مربوط به این مطالعات انجام شده وآموزش لازم با ایجاد بهره برداری از همه سیستم ها فراهم آورد.

ماموریت شرکت هوداک سیستم فرتاک

نکات ذکر شده طی مراحل ذیل، مأموریت شرکت هوداک سیستم فرتاک می باشد.

 

 • جهت مدیریت ایجاد سیستم های مختلف مدیریتی مؤسسات، بخشهای خصوصی، دولتی همینطور سازمان های نیازمند.
 • ارائه آموزش های مربوط به آموزش کنترل فرآیند آماری، آموزش تکنیک های حل مسئله همچنین آموزش های بهبود مستمر مشابه که از طرف مدیریت ارشد همچنین کارمندان مورد نیاز خواهد بود. درحین عملکرد سیستم، مطابق با مشخصات سیستمهای مدیریت آموزش، آموزش پایه، آموزش حسابرس داخلی، سیستمهای آموزشی حتی مدیریت اسناد.
 • ایجاد فعالیتهای لازم جهت صدور گواهینامه ISO , HSE در صورت تقاضای مؤسسات و سازمانهایی که سیستم های مدیریتی خود را ایجاد کرده لذا آنها  اپایدار ساخته .
 • انجام مطالعات بازرسی، آزمایشی طی استقرار سیستمهای مدیریتی و یا در طی مطالعات صدورگواهینامه و یا بعد از بازرسی های موقت پس ازدریافت مدارک و ترتیب اسناد گزارش های لازم د رپایان این مطالعات.
 • استخدام کارشناس متعهد، قوی و با دانش جهت برآورده کردن تمامی نیازهای ذکر شده.
 • صداقت کامل حین کار با سازمانهایی که درحال انجام کار هستیم.

دیدگاه شرکت هوداک سیستم فرتاک

 • عدم انجام امتیاز درمورد اصل محرمانه بودن در فعالیت های صدور گواهینامه، امتحان و مطالعات آزمون وخدمات آموزشی که انجام میدهد.
 • حفظ بی طرفی در طی این فعالیت ها ضمن اینکه حفظ فعالیت های بازرسی ، آزمایش ، صدور گواهینامه در موسسات، سازمان های خدماتی، هدفمند ماندن هست.
 • بطور کامل با الزامات آیین نامه های قانونی، قوانین اعتباربخشی، بخشنامه ها حتی آیین نامه های اتحادیه اروپا و انواع قانونی که د رمعرض آن قرار داشته.
 • نشان دادن رویکرد مدیریتی متمرکز برمشتری، جهت خدمت به کلیه مشتریان با شرایط برابر همچنین تلاش بابت ایجاد رضایت مشتری.
 • شرایط رقابت، خدمت به ناعادلانه، بدون ایجاد رقابت حتی حفظ سطح کیفیت خدمات همیشه درصدر هست.
 • بعنوان سازمان پویا هستیم که بطور مداوم بهبود میبخشد، لذا سعی در ایجاد ارزش افزوده داشته ، و رهبری دربخشی هست که درآن انجام میشود.

جهت محافظت محیط زیست ISO14001 ، منابع طبیعی حساس، اشتراک گذاری این تفاهم باسازمانهایی که درآن خدمت میکنیم.

برچسب ها: چشم انداز

Call Now Button