اطلاعات کاربردی

تعهد مدیریت

شرکت هوداک سیستم فرتاک جهت کنترل فنی همینطور صدور گواهینامه استاندارد  ISO شرکتها ( سازمانها، موسسات، کسب وکارکوچک ) فعالیت میکند. لذا درکلیه فعالیتهای خود بابت مطالعات صدور گواهینامه، بازرسی، آموزش ویا فعالیتهای آزمایشی دربرابر کلیه موسسات همچنین سازمانها کامل مستقل وبی طرف میباشد.

تعهد مدیریت هوداک سیستم فرتاک

مدیریت شرکت هوداک سیستم فرتاک مادامی که زیرساخت ها همینطور منابع اجازه دهند، درتمامی سیستمهای خود فعالیتهای صدور گواهینامه، بازرسی، آزمایش همچنین آموزش ر ابطور بیطرفانه، مستقل طی مرز(های) کشور انجام میدهد.

مدیریت شرکت هوداک سیستم فرتاک طی محدوده همچنین استانداردهای اعتبار بخشی همینطور پیروی بابت رویه های موجود به کلیه موسسات وسازمانهایی که خدمات برابر ارائه میدهد، اطمینان بیطرفی میدهد.

تعهد مدیریت به سازمان ها

مدیریت شرکت هوداک سیستم فرتاک بعنوان ساختار ارزیابی انطباق و روش مدیریت، هیچ فعالیتی را انجام نمیدهدکه می تواند اصول بیطرفی، استقلال را در حین انجام فعالیت های حسابرسی،  صدور گواهینامه تضعیف کند. بعنوان شرکت، مرتباً موقعیت های احتمالی ر اکه بر بیطرفی (استقلال)  شرکت تأثیر می گذارد، بررسی میکند و تجزیه وتحلیل های لازم را  انجام میدهد.

تعهد مدیریت به استاندارد

مدیریت شرکت هوداک سیستم فرتاک همچنین متعهد شده هست که سیستم مدیریتی را كه مطابق بااستانداردهای اعتباربخشی در عمل ایجاد شده است، بطور مداوم بهبود بخشد و این سیستم را بطور بیطرف مستقل و مساوی پیاده سازی نماید.

تعهد مدیریت به مستندات شرکت ها

شرکت هوداک سیستم فرتاک اطلاعات، اسناد مربوط به افراد و کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به مشتریان خود را ذخیره میکند. کارمندان، حسابرسان و سایر تأمین کنندگان هوداک سیستم فرتاک خود را  به این اصل محرمانه متعهد کرده.

شرکت هوداک سیستم فرتاک  نیمی از هزینه خدمات خود را با شروع کار درخواست میکند. لذا بابت پرداخت هزینه خدمات جهت جلوگیری از فشار بر شرکت هوداک سیستم فرتاک جلوگیری میشود تا بیطرفی، استقلال تأثیر نگذارد.

تعهد مدیریت نسبت به هزینه ها

شرکت هوداک سیستم فرتاک طی رویکردی متفاوت نسبت به قیمت گذاری، حسابرسی خدمات صدور گواهینامه، خدمات دیگر همانند مشاوره پیاده سازی سیستم مدیریت  QC، از دیگر مراجع صدور گواهینامه  هست. موسسات درخواست کننده گواهینامه همچنین می توانند خدمات بازرسی و مشاوره دریافت کنند. مستندات استاندارد  به موسساتی که حق دریافت گواهینامه  را دارند اعطا میشود. منتها چنانچه مشخص شود که در پایان حسابرسی ها شرایط کاملاً محقق نشده، سازمان متقاضی فقط قیمت بازرسی پرداخت میکند. بطور خلاصه، مراحل حسابرسی همچنین صدور گواهینامه به یکدیگر مربوط میشوند منتها دارای فرایندهای مستقل هستند.

تعهد مدیریت به سازمان های خدمات گیرنده

مدیریت شرکت هوداک سیستم فرتاک متعهد میشود علاوه برمشاوره بابت اخذ گواهینامه استاندارد، آموزش همچنین اسقرار پیاده سازی الزامات استاندارد  ISO برعهده گیرد. لذا متقاضیان با خیالی آسوده میتوانند گواهینامه استاندارد اخذ نمایند.

مدیریت شرکت هوداک سیستم فرتاک متعهد میگردد طی فرآیند پیاده سازی، صدور گواهینامه استاندارد از نیروهای متعهد همینطور کارشناسان زبده استفاده نموده تا شرکت درخواست دهنده بتواند براحتی بازرسی صدور گواهینامه بگذراند سپس توانایی اخذ گواهینامه استاندارد داشته باشد.

Call Now Button