انواع رتبه پیمانکاران

انواع گواهینامه اداره کار

لینک های مرتبط

دیگر مقالات سایت

مدارک لازم جهت اخذ رتبه (گواهینامه صلاحیت پیمانکار)

مدارک لازم جهت اخذ رتبه (گواهینامه صلاحیت پیمانکار) مورد سوال عموم شرکت های پیمانکار است که، یا تازه تاسیس هستند یا اینکه تا بحال اقدام به اخذ این گواهینامه نکرده اند. اغلب متقاضیان اطلاعات دقیقی در مورد نحوه بارگذاری مدارک در سامانه مربوطه ندارند و نمی دانند جهت احراز صلاحیت باید چه مدارکی بارگذاری نمایند.

متقاضیان با مطالعه مقاله فوق اطلاعات کاملی در مورد موارد ذکر شده در زیر به دست می آورند.

 • گواهینامه صلاحیت پیمانکاران چیست؟
 • آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران.
 • شرکت هایی که می توانند اقدام به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاران نمایند.
 • مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاران (رتبه).
 • مراحل اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاران (رتبه پیمانکاری).

گواهینامه صلاحیت پیمانکاران چیست؟

گواهینامه صلاحیت پیمانکار که عموما به اسم رتبه پیمانکاری شناخته می شود توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس آیین نامه صلاحیت پیمانکاران برای شرکت های پیمانکاری صادر می گردد. هیئت وزیران در جلسه مورخ 06/06/1376 شمسی به استناد ماده 22 قانون برنامه و بودجه مفاد آیین نامه صلاحیت پیمانکاران را تصویب کرد. هیئت وزیران با توجه به نظام فنی و اجرایی برنامه های عمرانی کشور موضوع تصویب نامه شماره 166 ت 725 به مورخ 17/03/1367 را مصوب نمود. از این پس کلیه دستگاه های اجرایی و کارفرمایی برای ارجاء کارهای ساخت مربوطه ملزم شدند با شرکت های پیمانکاری وارد قرارداد شوند که دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاران باشند.

آیین نامه صلاحیت پیمانکاران (رتبه) جهت صیانت از نیروی انسانی همچنین تایید کیفیت امور اجرایی پیمانکار مصوب و اجرایی می گردد. سازمان مسئول رسیدگی به امورات پیمانکار و صدور گواهینامه صلاحیت پیمانکاران (رتبه پیمانکاری)، سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

معیاری که تایید صلاحیت و تضمین کیفیت و کمیت پیمانکار باشد و این تضمین توسط نهاد مربوطه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری جهت ارائه خدمات تایید گردد، اصطلاحا به نام تایید صلاحیت پیمانکاران (رتبه پیمانکاری) عنوان می گردد.

گواهینامه صلاحیت پیمانکاران اعتباری چهار ساله داشته و پیمانکار می تواند طی چهار سال کاری از زمان صدور در مناقصات دستگاه های اجرایی شرکت نماید. براساس آیین نامه پیمانکار موظف است دو ماه قبل از پایان مدت زمان گواهینامه اقدام به تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران نماید.

آیین تشخیص صلاحیت پیمانکاری:

اکثریت وزراء عضو کمیسیون امور زیر بنایی و صنعت هیئت دولت در جلسه مورخ 15/05/1369 با توجه به اختیارات تفویضی موضوع تصویب نامه شماره 93648 ت 911 مورخ 23/10/1368 هیأت وزیران، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه همچنین به استناد ماده 22 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 آیین نامه ” تشخیص صلاحیت و رتبه بندی واحد های پیمانکاری ” به شرح زیر می باشد.

ماده 1 – اشخاص حقیقی یا حقوقی حایز شرایط برای انجام فعالیت های ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و مشاوره ای (مشروح ماده 2 آیین نامه) که دستگاه های اجرایی مجاز به ارجاع کارهای مربوطه به عملیات فوق به آنها هستند.

ماده 2 – عملیات ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی از نظر آیین نامه صلاحیت پیمانکاران بر حسب نوع و طبیعت کار به شرح زیر تعریف می شوند.

الف) رشته های کاری عمومی.

ب) رشته کارهای اختصاصی.

ج) رشته مشاوره.

د) رشته انفورماتیک.

دستورالعمل اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاران

ماده 3 – رتبه، منظور از رتبه عددی است که توان فنی و اجرایی همچنین مدیریت پروژه توسط پیمانکار را اعلام می کند. برای شرکت های پیمانکاری گروه الف و ب رتبه بین 1 الی 5 مشخص می شود. برای گروه های کاری مشاور رتبه بین 1 الی 3 معیین می شود، و برای گروه شورای عالی انفورماتیک رتبه بین 1 الی 7 مشخص می شود.

ماده 4 – امتیاز کل، منظور از امتیاز کل عبارت است از مجموع امتیازات به دست آمده از حاصل جمع امتیاز مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره، امتیاز تجربه کاری شرکت پیمانکار همچنین امتیاز وضع مالی و اعتباری شرکت درخواست کننده گواهینامه صلاحیت پیمانکاران.

ماده 5 – لیست تجهیزات و ماشین آلاتی که تملک آن بر عهده شرکت متقاضی اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاران باشد.

ماده 6 – کار و کار در دست اجراء که عبارت است از، مجموعه خدمات و عملیات مرحله ساخت یک پروژه و کار در دست اجراء اموری که رسماً به پیمانکار واگذار شده باشد.

ماده 7 – مبلغ کار، مبلغ برآورد کار مبلغی عنوان می شود که براساس فهرست اقلام کار در چارچوب فهرست بهاء مصوب و با احتساب ضرایب تعیین و طبق مقررات به تصویب مقام اجرایی رسیده باشد. مبلغ کار مبلغی است که بر مبنای آن پیمان منعقد شده است.

ماده 8 – حداکثر کار مناسب و ظرفیت کل در یک رتبه از یک رشته معین عبارتست از حداکثر مبلغ یک یا چند کار در این رشته که می توان به پیمانکار حائز این رتبه از این رشته ارجاع نمود.

ماده 9 – ظرفیت آماده کار یک پیمان برای یک رشته معین کار عبارتست از حداکثر کار مناسب با ظرفیت کل او در آن رشته منهای مبلغ باقیمانده کارهای در دست اجراء.

ماده 10 – حداقل کار مناسب در یک رتبه از یک رشته معین عبارت است از حداقل مبلغ کاری که در این رشته کار می توان به پیمانکار حائز این رتبه از این رشته ارجاع نمود.

ماده 11 – حداکثر تعداد کار مجاز در یک رتبه از یک رشته معین عبارتست از حداکثر تعداد کارهای این رشته که می توان به پیمانکار حائز این رتبه از این رشتهارجاع نمود.

ماده 12 – ارقام حداکثر کار مناسب و ظرفیت کل، حداقل کار مناسب، حداکثر تعداد کار مجاز در ارتباط با صلاحیت و رتبه بندی واحدهایی که در چند رشته تشخیص صلاحیت شده اند.

ماده 13 – مدت مناقصه، مدت مناقصه از زمان ارائه اسناد و مدارک تا پایان روزی که دستگاه مناقصه گزار مشخص کرده می باشد.

ماده 14 – سایر اصلاحات به کار بسته در این آیین نامه تابع قانون برنامه و بودجه کشور و ضوابط وابسته به آن.

ماده 15 – شرایط عمومی احراز صلاحیت پیمانکاران نوع اول تا پنجم.

ماده 16 – ضوابط مربوط به تشخیص صلاحیت فنی پیمانکاران.

ماده 17 – جداول و ضوابط مربوط به محاسبات امتیاز هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت متقاضی گواهینامه صلاحیت پیمانکاران.

ماده 18 – نحوه محاسبه امتیازات تجربه کاری شرکت های متقاضی اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاران.

ماده 19 – طرز محاسبه امتیازات وضع مالی و اعتباری.

ماده 20 – حاصل جمع امتیازات، جمع کل امتیاز برای رشته مورد درخواست در رتبه بندی شرکت های پیمانکاری را تشکیل می دهد.

ماده 21 – برای تعیین رتبه هر پیمانکار در هر رشته کاری پس از انجام کلیه محاسبات، محاسبه می گردد.

جهت اطلاعات کامل از آیین نامه رتبه بندی پیمانکاران و اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاران لطفا کلیک نمایید.

چه شرکت هایی می توانند اقدام به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاران نمایند:

براساس آیین نامه اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاران شرکت های حقیقی و حقوقی که در زمینه فعالیت موارد ذکر شده در زیر عنوان شده می توانند اقدام به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاران نموده و رتبه بندی شوند.

 • کارهای عمومی راه سازی شامل:

زیرسازی و روان سازی راه و خیابان، باند و محوطه فرودگاه،محوطه بندر،زیر سازی راه آهن، زمین های بازی و ساخت  استادیوم های ورزشی رو باز، محوطه سازی های بزرگ، آماده سازی اراضی، احداث پل، پل آب رو، دیوار حفاظتی بهمن گیر، تونل و جدول، دیوار ساحلی، شمع کوبی، سپر کوبی و کارهای مشابه.

 • کارهای آبیاری و زه کشی مشتمل بر:

کانال های درجه 1 و 2 آبیاری و زه کشی،تسطیح و بازیابی و بهسازی و احیاء اراضی، بند و سیل برگردان، سدهای انحرافی و سدهای کوچک مخزنی، شبکه توزیع آب کشاورزی یا جمع آوری آبهای سطحی و فاظلاب، اهدای ایستگاه پمپاژ و ساختمان مخازن آب و تاسیسات آبگیری، تهیه و نصب تجهیزات و سازه های فنی برای توزیع و انتقال آب، حوضچه ها، استخرها و کانال های پرورش و تکثیر ماهی.

 • تاسیسات شهری شامل:

شبکه توزیع آب و گاز همچنین جمع آوری فاظلاب شهری و روستایی، عملیات تاسیساتی تصفیه خانه و تلمبه خانه های آب و فاضلاب شهری و روستایی و صنعتی، خازن فلزی آب.

 • رشته ابنیه شامل:

احداث ساختمانهای مسکونی، اداری، بهداشتی درمانی، ورزشی، آموزشی، صنعتی نظامی، تجاری، فرهنگی، مذهبی، تفریحی و دیگر ساختمانهای‌عمومی، انبارهای و آشیانه فلزی، تعمیرگاه‌ها، جایگاه‌های بنزین، پارکینگ، ایستگاه راه‌آهن و ترمینال‌های حمل و نقل و فرودگاه‌ها، کارهای‌ ساختمانی تصفیه ‌خانه‌ها، سیلو،  محوطه ‌سازی های همراه با کارهای فوق و کارهای مشابه.

 • رشته تأسیسات و تجهیزات ابنیه شامل:

‌تهیه و نصب تأسیسات سرد و یا گرم‌ کننده ابنیه، تهیه و نصب تأسیسات برق، آب و فاضلاب، گاز، تلفن، تهیه و نصب تأسیسات و تجهیزات آشپزخانه، رختشویخانه، آزمایشگاه، بیمارستان، رستوران و‌سلف سرویس، آسانسور، پله برقی، بالابر و نقاله و هر نوع نگهداری و راهبری و سرویس کلیه تأسیسات و تجهیزات مذکور.

 • رشته توزیع و انتقال نیرو:

شبکه برق محوطه احداث شبکه برق شهری و روستایی و نیز شبکه توزیع و انتقال نیرو تا 33 کیلو ولت همراه با ساختمان های پست های مربوطه، ‌نگهداری و راهبری و سرویس تأسیسات برقی فوق‌الذکر و کارهای مشابه.

 • ابنیه سنگین فلزی شامل:

‌آشیانه‌ها و انبارها و پل های بزرگ فلزی، اسکلت‌های فلزی ساختمان های مرتفع و یا ساختمان‌های فلزی با روش اجرای خاص، سیلوها و مخازن بزرگ‌ فلزی، پل بیلی، پل  فلزی معلق، برج های مرتفع مخابرات تلویزیون، دیده‌بانی و مراقبت، دکل های حفاری و کارهای مشابه.

 • ابنیه سنگین بتنی شامل:

‌سازه‌ها بزرگ و یا خاص بتونی با روش اجرای پیش ساخته و صنعتی درجا، اسکلت های  بزرگ بتونی، ساختمان و آپارتمان های مرتفع بتونی، پارکینگ چند‌طبقه و یا زیرزمینی، ایستگاه مترو پناه‌گاه‌ها همچنین آشیانه‌ها و انبارهای مهمات بتونی، پلهای بتونی، فوندانسیون بتونی برای انواع کارخانجات و  تأسیسات صنعتی.

 • اسکله و بندر سازی شامل:

حداث اسلکه و موج‌شکن و لایروبی، دیوارهای بزرگ ساحلی، تأسیسات  دریایی ساخت و تعمیر کشتی.

 • خطوط فشار قوی انتقال نیرو با ولتاژ از 63 هزار ولت به بالا.
 • تجهیزات و تأسیسات نیروگاه‌ها (‌اعم از آبی، حرارتی، گازی و اتمی و غیر آن).
 • تهیه و نصب یا نصب انواع تأسیسات و ماشین‌آلات و کارخانجات صنعتی و نگهداری آن.
 • تأسیسات و تجهیزات پالایشگاه‌های نفت و گاز، ایستگاه‌های کمپرسور گاز تلمبه‌ خانه و سایر کارهای اختصاصی صنایع نفت.
 • لوله‌کشی‌های بزرگ برای انتقال مواد نفتی و گاز و آب.
 • کارهای دریای نفت.
 • حفاری های اکتشافی و پیزومتر و بهره ‌برداری آب.
 • تزریق سیمان، شمع‌کبوی، شمع‌ریزی و کارهای خاص فونداسیون.
 • تأسیسات و تجهیزات شبکه‌های مخابراتی شامل:

نصب کابل و خطوط هوایی، مراکز تلفن، ایستگاه‌های فرستنده رادیویی و تلویزیونی،  تجهیزات ماهواره‌ای و کارهای مشابه.

 • تأسیسات اعلام و اطفاء حریق.
 • کارهای کشاورزی شامل:

جنگل‌کاری و درخت‌کاری، بهسازی و اصلاح اراضی، احداث حوضچه‌ها و استخرهای پرورش  و تکثیر ماهی، ‌عملیات به زراعی، کاشت و داشت و  برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتع‌داری و ایجاد مراتع دست کاشت، کارهای  دامپزشکی، ایجاد‌فضای سبز و نگهداری آن، کارهای دامپروری شامل (‌مرغ‌داری،  گاوداری، زنبورداری، گوسفندداری)، شیلات و آبزیان و کارهای مشابه.

 • رنگ‌آمیزی و سند بلاست و حفاظت کاتودیک.
 • تهیه و نصب و نگهداری انواع تأسیسات و تجهیزات برقی و الکترونیکی خاص برای:

کارخانجات،فرودگاه ها، بنادر، پلیس و آتش نشانی، نیروگاه ها، راه آهن و مترو، رادیو، تلویزیون و سینما، مراکز آموزشی درمانی، بانک ها و نظایر آن.

 • رشته مرمت ابنیه تاریخی و باستانی و مذهبی.
 • آماده‌سازی و اکتشاف و استخراج معادن.
 • شرکت های انفورماتیک که شامل:

تأمین و تجهیزت شبکه، آنتن های ماهواره ای.

دوربین مدار بسته.

برنامه نویسی.

 • شرکت های مشاوره.
مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاران:

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری جزو مهمترین پرسش متقاضیان می باشد که به آن پرداخته می شود.

 • اساسنامه ثبتی شرکت.
 • روزنامه رسمی و آخرین تغییرات ثبتی اسانامه.
 • مدارک تشخیص هویتی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت.
 • مدرک تحصیلی مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره.
 • لیست بیمه شرکت که به تایید اداره کل تأمین اجتماعی رسیده باشد.
 • تأییدیه پرداخت حقوق کارکنان شرکت که به تأیید بانک رسیده باشد.
 • مدرک تحصیلی کارشناس امتیاز آور.
 • مدارک تشخیص هویت کارشناس امتیاز آور.
 • سوابق اجرایی و بیمه کارشناس امتیاز آور.
 • مفاصاحساب تأمین اجتماعی بابت قراردادهای به اتمام رسیده.
 • اظهارنامه مالیاتی سال آخر.
 • برگه تسویه حساب اظهارنامه مالیاتی.
 • برگه قراردادهای در حال اجرا.
 • سند مالکیت یا قولنامه رسمی محل کار.
 • درخواست اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاران در سربرگ شرکت.
 • لیست تجهیزات دفتر مرکزی و تجهیزات کاری در سربرگ شرکت.

بابت تهیه مدارک و تأیید مدارک موارد مطروحه در زیر باید رعایت گردد:

 • اساسنامه شرکت باید براساس قانون در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
 • مدارک اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل باید برابر اصل شده باشد.
 • اساسنامه باید برمبنای نوع رتبه پیمانکاری درخواستی ثبت شده باشد.
 • موضوع ثبتی اساسنامه باید براساس موارد مطورحه بالا باشد.
 • دو سوم اعضاء هیئت مدیره باید دارای مدرک تحصیلی کارشناس باشند.
 • مدرک تحصیلی مدیرعامل باید برابر اصل و مرتبط با درخواست گواهینامه صلاحیت پیمانکاران باشد.
 • مدیرعامل باید حداقل دارای سه سال سابقه کاری مرتبط باشد.
 • کارشناسان امتیاز آور باید جزو لیست بیمه شرکت متقاضی باشد.
 • کارشناسان امتیاز آور باید دارای حداقل سه سال سوابق اجرایی مرتبط باشند.
 • مدرک تحصیلی کارشناسان امتیاز آور باید مرتبط با گواهینامه صلاحیت پیمانکاران باشد.
 • سود اعلام شده در اظهارنامه مالیاتی باید معقول بوده و شرکت درخواست کننده گواهینامه صلاحیت پیمانکاری نباید خود را زیان ده معرفی کرده باشد.
 • پیمانکار درخواست کننده گواهینامه صلاحیت پیمانکاران بایست دارای قرارداد فعال باشد.
مراحل اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاران:

جهت اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و تعیین رتبه بندی شرکت متقاضیان باید مراحل زیر را طی نمایند.

 • ایجاد پرتال کاربری در سامانه ساجات.
 • تعیین نام کاربری و رمز ورود.
 • تکمیل و بارگذاری مدارک در سامانه ساجات.
 • بررسی اولیه مدارک بارگذاری شده توسط کارشناس پرونده که توسط سامانه معرفی می شود.
 • اعلام نواقص جهت بررسی و تکمیل پرونده.
 • بارگذاری مجدد مدارک و رفع نواقص اعلام شده.
 • بررسی مدارک و قراردادهای پیمانکار و اعلام امتیاز به دست آمده توسط کارشناس دوم پرونده.
 • مشخص کردن رشته کاری و رتبه بندی توسط متقاضی اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاران و سپس اعلام به کارشناس پرونده توسط سامانه.
 • بررسی نتیجه توسط کارشناس و ارسال پرونده برای تأیید کارشناس سوم.
 • تأیید کارشناس از رشته درخواستی و رتبه اعلام شده توسط متقاضی.
 • ارائه درخواست فیزیکی توسط کارشناس برای سازمانه برنامه وبودجه.
 • تکمیل مدارک فیزیکی و ارسال پستی به سازمان برنامه و بودجه.
 • دریافت مدارک فیزیکی توسط کارشناس و ارسال مدارک فیزیکی برای کارشناسی چهارم.
 • تأیید مدارک فیزیکی توسط کارشناس چهارم و ارجاع پرونده جهت صدور گواهینامه صلاحیت پیمانکاران.

گواهینامه صلاحیت پیمانکاران دارای اعتبار چهار ساله بوده و برای رشته های پیمانکاری رتبه بندی 5 الی 1، رشته مشاوره رتبه بندی 3 الی 1 و رشته انفورماتیک رتبه 7 الی 1 می باشد. متقاضی دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاران بعد از گذشت یکسال از صدور اولیه می تواند اقدام به ارتقاء رتبه نماید.

بیشتر بخوانیم:

گواهینامه پیمانکاران جهت حضور در مناقصات

مدارک و شرایط اخذ رتبه انفورماتیک

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

برچسب ها: گواهینامه صلاحیت پیمانکاران، صلاحیت پیمانکاران، رتبه بندی پیمانکاران، گواهینامه رتبه پیمانکاری، رتبه بندی پیمانکاری

Call Now Button