رتبه انفورماتیک

مقالات مرتبط

لینک دانلود

رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی توسط شورای عالی انفورماتیک بر اساس آئین نامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی صورت می پذیرد. آئین نامه فوق سال 1386 شمسی توسط شورای عالی انفورماتیک بر اساس قانون به تصویب رسید.

به استناد لایحه قاونی تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور مصوبه 04/04/1359 شورای انقلاب، شورای عالی انفورماتیک کشور به منظور تعیین نظام کلی انفورماتیکی کشور، و گسترش فناوری های انفورماتیکی، و با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیسات های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوب 18/11/1386 مجلس شورای اسلامی، همچنین ایجاد فضای رقابتی سالم برای کسب وکار شورای عالی انفورماتیک، شرکت های فعال در این حوزه را براساس این آیین نامه احراز صلاحیت می کند.

متن کلی  رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی دارای 14 ماده و 16 تبصره به شرح ذیل می باشد.

ماده 1، رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی:

شرکت های واجد شرایط: شرکت هایی می توانند درخواست احراز صلاحیت و رتبه بندی نمایند که دارای شرایط ذیل باشند:

ساختار حقوقی آنها مطابق با ساختار شرکتی باشد و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تحت عنوان شرکت به ثبت رسیده باشند.

دستگاه های موضوع ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هیچ سهمی از سهام شرکت و همچنین هیچ مداخله ای در مدیریت آن نداشته باشد.

موضوع فعالیت مندرج در اساس نامه شرکت صرفا در زمینه فعالیت انفورماتیکی و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد.

ماده 2، رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی:

احراز صلاحیت و رتبه بندی، اعتبار گواهینامه احراز صلاحیت و رتبه بندی برای شرکت های انفورماتیکی یک سال است.

شرکت هایی که گواهینامه خود را قبل از مهر ماه هر سال دریافت می نمایند با توجه به تاریخ دریافت گواهی، می توانند به همان میزان از اعتبار بیش  از یک سال استفاده نمایند.

شرکت های واجد شرایط پس از ارائه اظهارنامه مالیاتی آخرین سال مالی، تکمیل فرم های الکترونیکی و ارسال سایر مدارک می توانند نسبت به درخواست رتبه بندی و اخذ گواهینامه انفورماتیک اقدام نمایند.

شرکت های تازه تاسیس و یا شرکت هایی که به دلیل رکود، فعالیت نداشته باشند و فاقد اظهار نامه مالیاتی باشند، می توانند صرفا با ارائه لیست بیمه یک ماه اخیر، حداکثر در دو موضوع رتبه 7 انفورماتیک اخذ نمایند.

تاریخ اعتبار گواهینامه رتبه انفورماتیک صادره در هر دوره، اول مهر ماه سال بعد می باشد، و گواهینامه های صادر شده در شش ماه دوم سال حداکثر به مدت یک سال معتبر می باشند.

آئین-نامه-رتبه-بندی-شرکت-های-کامپیوتری

ماده 3، رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی:

نیروی انسانی، مدیر عامل شرکت باید دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ترجیحا مرتبط باشد. مدرک قابل ارائه باید مورد تایید علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد.

مدیر عامل باید تمام وقت و در لیست بیمه شرکت متقاضی وجود داشته باشد.

افراد بازنشسته و اعضاء هیئت مدیره علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیازه به ارائه لیست بیمه ندارند.

چنانچه مدیر عامل متقاضی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی مدرک تحصیلی دیپلم داشته باشد، باید حداقل 10 سال سابقه فعالیت مرتبط در شرکتی داشته باشد که، شرکت فوق خود دارای گواهینامه رتبه انفورماتیک باشد.

چنانچه مدیر عامل دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم باشد در رشته کامپیوتر 4 سال و در رشته های مرتبط 6 سال باید سابقه فعالیت داشته باشد.

دارا بودن حداقل دو کارشاس امتیاز آور با مدرک تحصیلی مرتبط، مورد تایید وزارت علوم.

ماده 4، رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی:

ماده 4 رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی بستگی به مبانی محاسبه امتیاز کل دارد.

ملاک ارزیابی سه عامل درآمد، نیروی انسانی و رضایت مشتریان می باشد. درآمد شامل اعلام اظهار نامه مالیاتی سال گذشته و پرداخت حقوق کارمندان است.

سود اعلام شده در اظهارنامه مالیاتی 30 درصد از مبانی محاسبه و نیروی انسانی 70 درصد از مبانی محاسبه جهت در نظر گرفتن امتیاز می باشد.

میزان درآمد مشمول مالیات اظهار شده در اظهار نامه مالیاتی و برگه مالیات قطعی شرکت ها ملاک محاسبه عامل درآمد می باشد.

میزان حقوق و دستمزد اظهار شده در جدول مربوط به حقوق و دستمزد پرداختی جدول شماره 14 اظهار نامه مالیاتی ملاک سنجش نیروی انسانی می باشد.

عامل رضایت مشتری توسط ضریب مرکب رضایت مشتری محاسبه شده و سپس در رابطه محاسبه امتیاز کل شرکت لحاظ می گردد.

ماده 5، رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی:

محاسبه امتیاز کل جهت رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی بر اساس درآمد مشمول مالیات به علاوه پرداخت حقوق و دستمزد، تقسیم بر ضریب تعدیلی ریالی سنواتی ضرب در ضریب مرکب رضایت مشتری شرکت، محاسبه می گردد.

رتبه بندی شرکت های کامپیوتری، اخذ رتبه انفورماتیک بر اساس مدارک قابل ارائه شرکت ها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می شود.  

در ستون سمت راست مقاله مدارک مورد نیاز برای اخذ رتبه انفورماتیک طی یک مقاله جداگانه شرح کامل داده شده.

 

ماده 6، رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی:

نحوه انتخاب رشته های فعالیت برای رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی توسط متقاضیان بر مبنای ذیل می باشد.

شرکت ها از طریق فرم های الکترونیکی، فرم خوداظهاری مربوط به فهرست تفضیلی فعالیت خود را تکمیل می کنند.

امتیاز هر رشته فعالیت از ضریب امتیاز کل شرکت در سهم فعالیت اظهار شده در فرم خود اظهاری محاسبه می گردد.

شرکت ها محاز هستند در هر دوره یک ساله نسبت به سال قبل خود، در تکمیل فرم خود اظهاری به شرح جدول شماره 1 امتیاز خود را به رشته های جدید انتقال دهند.

ردیف

امتیاز

درصد مجاز انتقال امتیاز به رشته ای جدید

1

149 امتیاز

35 درصد

2

از 149 تا 499 امتیاز

30 درصد

3

از 499 تا 1999 امتیاز

25 درصد

4

از 1999 تا 4999 امتیاز

20 درصد

5

از 4999 تا 10000 هزار امتیاز

15 درصد

6

از 10000 تا بیش از 100000 امتیاز

10 درصد

 

ماده 7، رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی:

گروه بندی امتیاز شرکت ها در هر رشته فعالیت بر اساس جدول زیر تبدیل به رتبه انفورماتیک شرکت های می شود. لذا شرکت ها می توانند بر مبنای امتیاز کسب شده در هر رشته اقدام به اخذ گواهینامه رتبه انفورماتیک نمایند.

میزان امتیاز

رتبه

امتیاز بیشتر از 10000

1

امتیاز بین 5000 تا 9999

2

امتیاز بین 2000 تا 4999

3

امتیاز بین 500 تا 1999

4

امتیاز بین 150 تا 499

5

امتیاز 149 تا 50

6

امتیاز کمتر از 50 قابل قبول نیست

 

ماده 8، رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی:

شرط ارتقاء رتبه در ماده 8 رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی ذکر شده است. بر مبنای ماده 8 شرکت ها می توانند در کلیه رشته های فعالیت به صورت خود اظهاری اقدام نمایند و تا رتبه 4 ارتقاء داشته باشند.

شرکت های انفورماتیکی برای ارتقاء رتبه باید حتما سابقه کار و اجرای قرارداد های مرتبط با همان رشته فعالیت را داشته و در سامانه ساجات بارگذاری نمایند.

ملاک انجام قرارداد، مفاصا حساب بیمه یا ارائه تصویر قرارداد است که به تایید اداره مالیات رسیده باشد.

مبلغ قرارداد انجام شده در سال های قبل با احتساب ضریب تعدیلی ریالی سنواتی مذکور در ماده 5، ملاک عمل قرار می گیرد.

 

آئین-نامه-رتبه-بندی-شرکت-های-IT (1)
ماده 9، رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی:

ماده 9 رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی تصویب شده توسط شورای عالی انفورماتیک، به ظرفیت انجام کار شرکت ها می پردازد.

هر یک از شرکت های احراز صلاحیت و رتبه بندی شده می توانند بر اساس رتبه احراز شده در هر رشته فعالیت تا مبالغ مشخصی طبق جدول منرج در ماده 4، در مناقصه های مرتبط با رشته فعالیت خود حضور یابند. مبالغ فوق در گواهینامه رتبه شرکت ها درج می گردد.

ماده 10، رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی:

ماده 10 رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی که توسط آئین نامه مورد تایید شورای عالی انفورماتیک رسیده، تعداد قرارداد های همزمان می باشد.

تعداد قرارداد های همزمان، عبارت است از تعداد قرارداد هایی که شرکت ها به طور همزمان در هر رشته در دست اجرا دارد.

رعایت سقف تعداد مجاز قرارداد ها صرفا برای معاملات بزرگ است و شامل معاملات کوچک یا متوسط نمی شود.

صرفا در سال اول اجرای آئین نامه، حسب درخواست شرکت ها تعداد قراردادهای مجاز می تواند طبق نظر دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور بالاتر در نظر گرفته شود.

ماده 11، رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی:

انتقال امتیاز شرکت ها موضوع ماده 11 آئین نامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی می باشد.

شرکت هایی که بیش از دو سوم از مالکیت شرکت های دیگری را در اختیار دارند، می توانند با ارسال درخواست کتبی به دبیر خانه شورای عالی انفورماتیک کشور، درآمد مشمول مالیات و حقوق پرسنل شرکت را به میزان درآمد و حقوق پرداختی خود اضافه نمایند.

شرکت هایی که امتیاز خود را به شرکت دیگری انتقال می دهند طی دوره مربوطه، رتبه بندی مستقل دریافت نکرده و تمام امتیاز های آنها به شرکت دیگری منتقل می شود. شرکت های فوق ذکر نمی توانند طی دوره در هیچ مناقصه ای شرکت نمایند و قرارداد دولتی منعقد نمایند.

ماده 12، رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی:

ماده 12 آئین نامه احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی به ایجاد کنسرسیوم شرکت ها می پردازد.

تشکیل کنسرسیوم برای حضور در یک مناقصه می تواند توسط گروهی از شرکت ها انجام شود. برای این کار لازم است این شرکت ها مراتب درخواست خود را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک اعلام نمایند. لذا شرکت های دارای رتبه انفورماتیک باید از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک درخواست مجوز موردی برای حضور گروهی در یک مناقصه را داشته باشند.

دبیر شورای عالی انفورماتیک طبق آئین نامه (کنسرسیوم داخلی یا کنسرسیوم با شریک خارجی) بر اساس معادله ای خاص مجوز انجام کار گروهی برای این شرکت ها صادر می کند.

 

رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی:

ماده 13 و ماده 14 آئین نامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی که توسط شورای عالی انفورماتیک به تایید رسیده به، مواردی همچون مجازات سوء استفاده از گواهینامه رتبه انفورماتیک همچنین سایر مقررات تعریف شده در آئین نامه می پردازد.

متن کامل آئین نامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی در ستون سمت راست مقاله قابل دانلود می باشد. لذا متقاضیانی که درخواست دانلود رایگان رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی را دارند می توانند با کلیک به روی لینک فایل PDF آئین نامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی را دانلود نمایند.

شرکت هوداک سیستم فرتاک می تواند برای متقاضیان یا شرکت های پیمانکاری در حوزه انفورماتیکی بر اساس اطلاعات و تجربه کاری خود در کوتاه ترین زمان ممکن، گواهینامه رتبه انفورماتیک اخذ نماید.

جهت ارتقاء رتبه انفورماتیک یا اخذ رتبه انفورماتیک با ما همراه شوید.

مقالات بیشتر:

 

مدارک و شرایط اخذ رتبه انفورماتیک

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چیست ؟

 

برچسب ها: رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی، آئین نامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی، دانلود آئین نامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

Call Now Button