اطلاعات کاربردی

خط مشی کیفیت

 شرکت هوداک سیستم فرتاک بعنوان سازمان معتبر پیرو مشاوره واطلاع رسانی درخصوص سیستم های مدیریتی همینطور اخذ گواهینامه های بین المللی با ایجاد تفکر فرآیند گرا درکلیه سطوح سازمان به جهت برآورده ساختن الزامات قانونی، رعایت اصول فنی همچنین سرلوحه قراردادن مشتری مداری توسط تامین خواسته ها، رضایت، اعتماد مشتریان، خود را متعهد به اصول زیرمیداند.
1- رعایت استاندارد ملی ( بین المللی ) لذا تلاش درجهت افزایش رضایت مشتریان .
2- توسعه منابع انسانی ازطریق بکارگیری نیروی متخصص آموزش دیده ( اثربخش ) علی الخصوص درزمینه امور اجرایی .
3- فراهم نمودن محیط کار مناسب ، صمیمی ، ایجاد مشارکت بین همکاران درتصمیم گیریهای سازمانی .
4- گسترش استفاده ا زفن آوری اطلاعات ، ارتباطات واستفاده بهینه ا زتجهیزات موجود .
5- بهبود مداوم سطح کیفی انجام کار جهت دسترسی بازارهای جدید همینطور بین المللی .
6- فراهم نمودن شرایط همکاری، مشارکت نمودن با شرکتهای صاحب نام درمنطقه همینطور جهان .
بمنظور دستیابی جهت اصول بالا مرکز مشاوره واطلاع رسانی هوداک سیستم فرتاک ، سیستم مدیریت کیفیت ر امنطبق باالگوی استاندارد ISO 9001:2015 د رکلیه سطوح اجرایی نموده ؛ لذابطور مداوم خودرا نسبت ب بهبود مستمر واثر بخشی سیستم متعهد میداند .
سازمان مهندسین مشاور هوداک سیستم فرتاک درابتدای سال کاری نسبت به تعیین اهداف کیفی در راستای خط مشی اقدام نموده و با بازنگری توسط پایش، اندازه گیری، تحلیل، میزان تحقق اهداف کیفی رابررسی میکند .

مدیریت سازمان مهندسی مشاور هوداک سیستم فرتاک بااعتقاد کامل همچنین عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده ؛ لذا از همه ی کارکنان انتظار داشته ضمن درک صحیح، جهت برآورده ساختن خواسته های استاندارد همینطور شکل گیری سیستم مدیریت کیفیت تلاش نمایند .

جهت پیشبرد این سیستم وبه منظور حصول اطمینان از کارایی همچنین اثر بخشی آن به نماینده مدیریت در امور کیفیت اختیارات لازم تفویض شده هست .

برچسب ها: خط مشی کیفیت

Call Now Button